image1

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie internetowej Pracowni Planowania Przestrzennego informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • zamieszczone na stronie internetowej Pracowni Planowania Przestrzennego informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, na przykład skany dokumentów, zdjęcia,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (na przykład programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Adres siedziby:
Pracownia Planowania Przestrzennego,
ulica Farna 8,
97-300 Piotrków Trybunalski.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Grzejda.
 • E-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7321510
Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ulica Farna 8
 • E-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7321510

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =