image1
Jak do nas trafić?

ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA

Przejdź do interaktywnej mapy.ppp.e-mapa.net

O pracowni

Informacja

Interesanci przyjmowani są w Pracowni Planowania Przestrzennego tylko w przypadku umówienia się telefonicznie, numery telefonów:

  • sekretariat - 44 732 15 10,
  • wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia o rewitalizacji - 44 732 15 40 oraz 44 732 15 35,
  • decyzje o warunkach zabudowy - 44 732 15 66

lub kanałem poczty elektronicznej (e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl).
Powyższe zasady obowiązują do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Okres obowiązywania zasad może zostać przedłużony zgodnie z obostrzeniami dla całego kraju.


Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką budżetową powołaną na podstawie uchwały nr XVIII/260/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Pracownia Planowania Przestrzennego” i przyjęcia jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 117, poz. 1053).


W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w Pracowni Planowania Przestrzennego. Prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 44 732 15 10, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl lub ePUAP, adres skrzynki Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


W związku z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Pracownia Planowania Przestrzennego realizuje bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego:

1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba:
- w sekretariacie PPP,
- w Zespole Planów Miejscowych i Analiz,
- w Zespole Obsługi Administracyjno-Technicznej.
2. obowiązuje korzystanie z masek ochronnych i rękawiczek,
3. obowiązuje dezynfekcja dłoni,
4. obowiązuje zachowanie dystansu 2 m,
5. obowiązuje wpisanie na listę interesantów.

Pracownia Planowania Przestrzennego nie zabezpiecza dostępu do maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Zabezpieczony jest dostęp do środków dezynfekcji rąk.

Pracownik ma prawo odmówić obsługi interesanta, który nie przestrzega wymienionych wymogów sanitarnych.

W pracowni planowania przestrzennego załatwisz:
  • Realizacji polityki przestrzennej miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  • Prowadzenia postępowań administracyjnych
  • Wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Opracowań studialnych i analitycznych dotyczących sposobu zagospodarowania gruntów
  • Wydawania postanowień i opinii o podziale nieruchomości
  • Sporządzania opracowań planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =